Без категория

  • Започна работа по проект на ЦОИДУЕМ „Ботевци в действие“

    „Ботевци в действие“ е наименованието на проекта към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), който бе спечелен от ОУ „Христо Ботев“, с. Божурица.  В иновативното училище вече работят три групи за извънкласни дейности. В „Творителница“-та чрез арттерапевтични дейности, изобразително изкуство, музикотерапия и народно творчество учениците от мултикултурна среда ще успеят, с помощта на педагози, да получат добра социализация и адаптивна интеграция в общността и обществото, като осъзнати и отговорни личности.

    Втората група – „Медийни текстове в обучението по БЕЛ. Издаване на училищен вестник“, ще работи по издаването на три броя от училищния вестник „Междучасие“. Така ще се повиши дигитално-медийната грамотност на учениците, ще се развият техните знания и умения за критическо мислене, общуване и управление на информацията. Практически те ще приложат наученото за различните видове медийни текстове. Целта е формиране на медийна грамотност – фактор от първостепенно значение за изграждане на активно гражданско съзнание в информационно общество.

    Третата група е с наименование „Умници математици“. Ще бъде изградена Креативна класна стая, което има за цел преодоляване на образователните дефицити по математика. Ще се формират креативни личности, притежаващи дигитални компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация.