Проекти и НП

За 2019/2020 учебна година:

Проект BG05M9OP001-2.018-0033-2014BG05M2OP001-C01 – „Интеграция на уязвимите групи в Община Долна Митрополия“;

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“;

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“;

BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

За 2020/2021 учебна година:

Проект BG05M9OP001-2.018-0033-2014BG05M2OP001-C01 – „Интеграция на уязвимите групи в Община Долна Митрополия“;

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“;

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“;

НП „Иновации в действие“