Обществен Съвет

проткол ОС

Състав на Обществения съвет:

Председател: Емилия Рашкова Нешова – родител;

Членове: Лили Георгиева Русанова – родител;

Мирослава Сашева Ангелова – родител;

Димитринка Маринова Парашкевова – общественик;

Николай Георгиев Николов – представител на община Долна Митрополия

Резервни членове: Емилия Николова, Любомир Гинчев – родители

Състав на Обществения съвет от 19.12.2019г.

Председател: Емилия Нешова – родител

Членове: Лили Русанова – родител

Ива Стефанова – родител

Димитринка Парашкевова – общественик

Николай Николов – представител на община Долна Митрополия

Резервни членове: Митка Липова, Мирослава Ангелова